ГЕНЕРАЛЕН МЕНАЏМЕНТ
Генерални директори
Кирил Воиновски
Даниел Воиновски

Извршен директор
Зоран Серафимовски

Асистент на Генералниот менаџмент
Ирена Стојановска
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 101
Е-пошта: irena@euroimpex.com.mk
ПРОДАЖБА НА PEUGEOT И OPEL ВОЗИЛА
Продажба на PEUGEOT возила  peugeot.mk
Локација 1
Бул. Трета Македонска бригада бр. 72, 1000 Скопје

Локација 2
Ул.Скупи 6А, 1000 Скопје

Продажни советници за PEUGEOT возила:
Петар Антиќ 070/385-564 petar@euroimpex.com.mk
Ласте Качаниклиќ 070/346-326 laste@euroimpex.com.mk
Љубомир Гаврилоски 070/392-749 ljubomir.gavriloski@euroimpex.com.mk
Продажба на OPEL возила  opel.mk
Локација 3: Бул. Илинденска број 109, 1000 Скопје

Продажен советник за OPEL возила
Мартин Мицковски 072/228-922 martin.mickovski@euroimpex.com.mk

ФЛОТНА ПРОДАЖБА НА ВОЗИЛА:
Емилија Несторова 070/225-909 emilija.nestorova@Euroimpex.com.mk
МУЛТИБРЕНД СЕРВИС НА ВОЗИЛА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
МУЛТИ-БРЕНД СЕРВИС НА ВОЗИЛА / PEUGEOT и OPEL

Локација 1
Бул. Трета Македонска бригада бр. 72, 1000 Скопје


ПРИЕМ НА PEUGEOT И OPEL ВОЗИЛА ЗА СЕРВИС И ЛИМАРОФАРБАРИЈА
Прием на возила за сервисирање (механика и електрика) - 070/370-967
Прием на возила за лимарофарбарија - 070/379-828
recepcija@euroimpex.com.mk

Продажба на резервни делови
Игорче Илиески 078/ 305-645 igorce.ilieski@euroimpex.com.mk


Локација 2
Ул.Скупи 6А, 1000 Скопје


ПРИЕМ НА PEUGEOT И OPEL ВОЗИЛА ЗА СЕРВИС
Александар Стамболиќ 078/338-503 aleksandar.stambolic@euroimpex.com.mk
ПРОДАЖБА НА МАСЛА И АКУМУЛАТОРИ
Референти за продажба:
Мирослав Костиќ 072/204-437 miroslav.kostik@euroimpex.com.mk
Борислав Петровски 070/206-552 borce.petrovski@euroimex.com.mk
Звонко Крстевски 071/356-063 zvonko.krstevski@euroimpex.com.mk
Индустриски масла:
Петре Андонов 070/315-096 petre@euroimpex.com.mk
ПРОДАЖБА И СЕРВИС НА АЛАТИ
Референти за продажба на рачен и машински алат:
Дејан Чанаќевиќ 071/248-617 dejan.canakevik@euroimpex.com.mk
Горан Стojчевски 078/386-651 goran.stojcevski@euroimpex.com.mk
Сервисер за машински алати:
Милан Поповски 078/217-081 milan.popovski@euroimpex.com.mk