Еуроимпекс
Ул. Трета Македонска бригада бр. 72
1000 Скопје, Македонија
Е-пошта: euroimpex@euroimpex.com.mk
тел: + 389 2 3111 000
        + 389 2 3112 000
факс: + 389 2 3113 666




МЕНАЏЕРСКИ ТИМ
Генерални директори
Кирил Воиновски
Даниел Воиновски

  Асистент на Генералниот менаџмент
Ирена Стојановска
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 101
Е-пошта: irena@euroimpex.com.mk
Маркетинг директор
Ивана Манчева
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 105
Е-пошта: ivana@euroimpex.com.mk
  Директор за продажба на возила
Томислав Нафидов
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 119
Е-пошта: tomce@euroimpex.com.mk
Директор на секторот за сервис и
Претставник на раководството за квалитет

Васил Стамболиски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 111
Е-пошта: vasil@euroimpex.com.mk
  Финансов директор
Марица Илиќ
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 118
Е-пошта: marica@euroimpex.com.mk
Директор на секторот за резервни делови
Зоран Серафимовски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 109
Е-пошта: serafimovski@euroimpex.com.mk
  Директор на секторот за продажба на масла и акумулатори
Зоран Мирковски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 201
Е-пошта: zoran@euroimpex.com.mk
Директор на секторот за продажба на алати
Роберт Анастасов
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 205
Е-пошта: robert@euroimpex.com.mk
 




Горе
МАРКЕТИНГ
Маркетинг директор
Ивана Манчева
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 105
Е-пошта: ivana@euroimpex.com.mk

  Маркетинг асистент
Ана Николоска
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 107
Е-пошта: ana.nikoloska@euroimpex.com.mk
Горе
ПРОДАЖБА НА ВОЗИЛА
Директор на секторот за продажба на возила
Томислав Нафидов
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 119
Е-пошта: tomce@euroimpex.com.mk
  Продажни советници
Петар Антиќ локал 122
Ласте Качаниклиќ локал 122
Љубомир Гаврилоски локал 122

Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000

Е-пошта: petar@euroimpex.com.mk
Е-пошта: laste@euroimpex.com.mk
Е-пошта: ljubomir.gavriloski@euroimpex.com.mk



Горе
Менаџер за флотна продажба
Емилија Несторова
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 120
Е-пошта: emilija.nestorova@euroimpex.com.mk
 
СЕРВИСЕН ЦЕНТАР
Директор на секторот за сервис и
Претставник на раководството за квалитет

Васил Стамболиски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 111
Е-пошта: vasil@euroimpex.com.mk
  Национален технички советник
Душан Пјевац
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 139
Е-пошта: dusan@euroimpex.com.mk
Сервисни советници за механика
Драги Петрушевски локал 125
Ванчо Каламадевски локал 125
Александар Стамболиќ локал 125

Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000

Е-пошта: vanco.kalamadevski@euroimpex.com.mk
Е-пошта: aleksandar.stambolic@euroimpex.com.mk
  Сервисен советник за лимарофарбарија
Александар Арнаудовски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 226
Е-пошта: arnaudovski@euroimpex.com.mk
ПРИЕМ НА ВОЗИЛА ЗА СЕРВИС И ЛИМАРОФАРБАРИЈА
(Ул. Трета Македонска бригада бр. 72, 1000 Скопје, Македонија )
Весна Трајчевска локал 123 - прием на возила за сервис
Лидија Христова локал 226 и 227 - прием на возила за лимарофарбарија

Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
Е-пошта: recepcija@euroimpex.com.mk
 
(ул. Скупи бб, 1000 Скопје, Македонија )
Сервис на возила локали 113 и 114
Резервни делови локали 113 и 114

Тел: ++ 389 2 3096 900


Горе
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
Директор на секторот за резервни делови
Зоран Серафимовски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 109
Е-пошта: serafimovski@euroimpex.com.mk
  Референт за продажба на резервни делови
Игор Ѓорѓиевски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 124
Е-пошта: parts@euroimpex.com.mk

Горе
ФИНАНСИИ
Финансов директор
Марица Илиќ
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 118
Е-пошта: marica@euroimpex.com.mk
  Раководител на сметководство
Сузана Аревска
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 117
Е-пошта: suzana.arevska@euroimpex.com.mk
Сметководител
Сашо Тасев
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 116
Е-пошта: saso.tasev@euroimpex.com.mk
   




Горе
ПРОДАЖБА НА МАСЛА
Директор на секторот за продажба на масла и акумулатори
Зоран Мирковски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 201
Е-пошта: zoran@euroimpex.com.mk
  Комерцијалисти
Петре Андонов локал 202
Мирослав Костиќ локал 203

Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
Е-пошта: petre@euroimpex.com.mk
Е-пошта: miroslav.kostik@euroimpex.com.mk

Горе
ПРОДАЖБА И СЕРВИС НА АЛАТИ
Директор на секторот за продажба на алати
Роберт Анастасов
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 205
Е-пошта: robert@euroimpex.com.mk
  Комерцијалист
Дејан Чанаќевиќ
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 204
Е-пошта: dejan.canakevik@euroimpex.com.mk

Сервисер
Милан Поповски
Тел: + 389 2 3111 - 000
        + 389 2 3112 - 000
        локал 206
Е-пошта: milan.popovski@euroimpex.com.mk
 






Горе